Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  • Werknemer: iedereen die in dienst is getreden bij Yours Truly Entertainment vanaf 11-03-2016
  • Werkgever: Yours Truly Entertainment
  • YTE: Yours Truly Entertainment
  • Opdrachtgever: De persoon of bedrijf die een boeking heeft geplaatst bij YTE
  • Opdrachten: alle opdrachten vanuit de opdrachtgever
  • Derde partijen/derden: iedereen die betrokken is bij een opdracht die geen werkgever, werknemer of opdrachtgever is.
 1. Toepasselijkheid
  • Dit reglement is van toepassing binnen Yours Truly Entertainment en heeft betrekking tot machtiging (3), betaling (4), uitvoering opdrachten (5), persoonsgegevens (6), social media (7), gedrag (8) en beeldmateriaal (9).
  • Werknemer gaat er, door inschrijving bij werkgever, mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door werkgever voor werknemer en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor werknemer en de daarmee gemoeide financiële afwikkeling.
  • Van deze algemene voorwaarden afwijkende door talent gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met werkgever of met opdrachtgevers van de werkgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Machtiging
  • Door inschrijving bij werkgever heeft de werknemer de werkgever gemachtigd om de werknemer voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan opdrachten. Tevens heeft de werknemer de werkgever reeds nu voor als dan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door de werknemer en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.
  • Voor opdrachten waarbij de werkgever als eerste een werknemer voorstelt voor deelname is het aan de werknemer niet toegestaan om zich vervolgens voor die desbetreffende opdracht door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf het optreden met opdrachtgever overeen te komen.
  • Het is de werknemer niet toegestaan om buiten de werkgever om met klant(en) van Yours Truly Entertainment in contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht.
  • De werkgever kan talent wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van de werknemer.
 1. Betaling
  • De betalingen worden gedaan volgens het IB47-formulier. Het IB47-formulier is bedoeld voor werknemers die af en toe een klus doen. Werknemer is verplicht om de inkomsten over de werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten. Werkgever is verplicht deze vergoeding met een IB47 formulier te laten registeren bij de belastingdienst. De inkomsten zijn dus belast. Werknemer wordt geadviseerd om een gedeelte van de vergoeding te reserveren voor de af te dragen inkomstenbelasting.
  • Medewerker is verplicht om aan werkgever op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, BSN-nummer, bank- of girorekeningnummer en adres. Tevens is medewerker verplicht om aan werkgever op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang medewerker hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is werkgever niet verplicht het talent uit te betalen.
  • YTE hanteert een betalingstermijn van minimaal 3 maanden. Indien werknemer na 1,5 maand na de desbetreffende, uitgevoerde opdracht nog geen geld heeft ontvangen dient werknemer zelf contact op te nemen met YTE. YTE is financieel afhankelijk van de opdrachtgever. Na 3 maanden vervalt deze declaratie en is werkgever niet verplicht om uit te betalen. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige declaraties.
  • Werknemer is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van gemaakte reiskosten. Werknemer is verplicht om reiskosten te kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een reiskaartjes, metro/treinbonnen.
 • Uitvoering opdrachten
  • Indien werknemer mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door YTE voorgelegd aanbod voor een opdracht ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen werknemer en de door YTE genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt werknemer zich niet alleen jegens YTE maar ook jegens de door YTE genoemde opdrachtgever om de opdracht ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde vergoeding en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.
  • Doordat werknemer mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door YTE voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over (extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen talent en opdrachtgever
  • Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een werknemer wenst te annuleren, dan geldt dat dit voor in Nederland woonachtige werknemers meer dan 24 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. Voor werknemers woonachtig buiten Nederland geldt er 48 uur voor aanvang van opdracht geannuleerd te worden. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering minder dan 24 uur (woonachtig in Nederland) of 48 uur (woonachtig buiten Nederland) voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met een minimum van € 50,- verschuldigd. Voor annulering door opdrachtgever ter plaatse is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
  • Werkgever is noch jegens werknemers, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor schade, ongevallen, diefstal, schade en/of ongevallen door natuurrampen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen.
 • Persoonsgegevens
  • Door de werknemer verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door werkgever gemaakte beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van werkgever. Yours Truly Entertainment verkrijgt hierover het gebruiksrecht. YTE heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het talent aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op CD-Rom, op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woords. Werknemer verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van YTE.
  • Er worden enkel contactgegevens van medewerkers gebruikt of afgegeven indien de rol van de medewerker- dit vereist.
 • Social media
  • De werknemer mag, indien dit vooraf of tijdens de opdracht anders is aangegeven, foto’s en of video’s plaatsen op alle social media platforms. De hashtag #YTE en de tag @yourstrulyentertainment (in tekst of op de foto) moet te allen tijde aanwezig zijn.
  • De medewerker is verplicht de wensen en eisen van opdrachtgever en werkgever met betrekking tot posts op social media te hanteren.
 • Gedrag
  • De werknemer mag zowel voor, tijdens en na het project geen persoonlijke contactgegevens uitwisselen met de opdrachtgever(s).
  • Er worden in geen geval persoonsgegevens voor, tijdens en/of na het project beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever en derden als daar geen geldige, doelmatige reden voor is. Wanneer er een geldige reden is, wordt alleen die informatie die nodig is voor het betreffende doel verstrekt. Bij twijfel mag dit besproken worden met het management van de werkgever.
  • Werknemer mag geen gemeenschappelijk contact met opdrachtgever of derden voor, tijdens, of na de opdracht.
  • Overtreden van de gedragsregels (8 t/m 8.3) zal de werknemer door werkgever drie maanden geschorst worden.
 • Beeldmateriaal
  • De foto is een persoonsgegeven. Daarom is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing op gebruik van foto’s waarop een of meer personen herkenbaar (voor bekenden van de geportretteerde(n) of de geportretteerde zelf) in beeld zijn. Onder herkenbaar valt ook wanneer de context van de foto voldoende aanwijzingen geeft welke persoon het betreft, of wanneer een specifieke pose of silhouet van afgebeelde persoon goed herkenbaar is. Verder geldt het auteursrecht op alle beeldmateriaal genomen door YTE. Alle foto’s, genomen of uitgegeven door de werkgever, is bezit van de werkgever.
  • De werknemer heeft recht op foto’s die genomen zijn door de werkgever voor persoonlijk gebruik, zoals het delen op de persoonlijke social media-accounts van de werknemer, of in het portfolio van de werknemer. Alle logo’s moeten te allen tijde zichtbaar zijn. Beeldmateriaal is te allen tijde in het bezit van de werkgever. Bij schending (d.m.v. (door)verkopen, delen voor professionele of zakelijke doeleinden of andere professionele, zakelijke of financiële zaken) rust er tweeënzeventig (72) uur na geen respons op de waarschuwing een boete van €275-.
  • De foto’s, genomen tijdens castings en/of sollicitatieprocedures en in het bezit van de werknemer, kunnen in originele staat (zonder logo’s en bewerkingen) gekocht worden voor €75,- per foto. Hier rust geen auteursrechten vanuit de werkgever op.
  • Voor het plaatsen van als het gebruiken van medewerkersfoto’s op social mediakanalen en de website van de werkgever en meewerkende partijen wordt vooraf geen toestemming gevraagd.
  • De werkgever is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van werknemer te gebruiken bij promotie- reclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.